Půjčovní řád

logomravenec (1)

 

Nájemní řád Retiro – půjčovna nářadí

 • Pronájem vzniká uzavřením písemné smlouvy o pronájmu předmětu nájmu za dohodnuté nájemné. Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy. K sepsání smlouvy je zapotřebí 2 dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz, řidičský průkaz anebo cestovní pas) a dále složení zálohy – vratné kauce, v přiměřené výši vzhledem k subjektu Nájemce,  k délce nájmu a k hodnotě předmětu nájmu. Výše zálohy pro jednotlivá nářadí uvedená v platném ceníku je orientační a pronajímatel je oprávněn ji pro jednotlivé případy upravit a požadovat v jiné výši. Po vrácení předmětu nájmu pronajímateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:
 • úhradě nájemného v hotovosti;
 • náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;
 • úhradě poplatků z prodlení, s čímž nájemce podpisem smlouvy uděluje svůj souhlas.
 • Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě. Denní nájemné je nájemné za každý i započatý den včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou uvedeny bez DPH, která bude přičtena v sazbě dle platné právní úpravy.
 • Nájemce platí sjednané nájemné po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit pouze písemným dodatkem smlouvy. Pokud nedojde k prodloužení doby trvání smlouvy, končí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
 • Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 10-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na běžný účet pronajímatele. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen spolu s dlužnou částkou uhradit i úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
  Pronajímatel, jakožto plátce DPH vystaví daňový doklad s příslušnou sazbou daně.
 • Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný, bez závad. Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče prošly kontrolou a revizí dle ČSN 331600 a 331610. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze) správné postupy užití. Nájemce byl seznámen s provozními podmínkami a návodem k použití.
 • Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení těchto povinností má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn použít předmět pronájmu jako zástavu.
 • Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen a nezasahovat jakýmkoli způsobem do konstrukce předmětu nájmu, nebo jej jinak upravovat či opravovat.
 • Nájemce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu, a že bude dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pomůcky a dbát na ochranu životního prostředí. V případech, kdy z provozních důvodů bude s předmětem nájmu pracovat pověřená třetí osoba, je nájemce povinen zajistit proškolení a seznámení takového pracovníka se všemi povinnostmi, vyplývajícími z nájemní smlouvy, tohoto nájemního řádu a že mu budou v souladu s provozními podmínkami vysvětleny správné postupy užití. Nájemce prohlašuje, že předmět nájmu budou užívat pouze osoby splňující podmínky dané bezpečnostními a právními předpisy k obsluze a při nájmu zařízení, nebo stroje, jejichž obsluha vyžaduje zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení, budou tyto osoby splňovat odbornou způsobilost, kterou je nájemce povinen prokázat.
 • Nájemce je povinen vrátit pronajatá elektrická zařízení, která podléhají pravidelným revizím ve smyslu ČSN nejpozději po 3 měsících, nebo po předchozí  písemné domluvě může  zajistit provedení revize oprávněnou osobou a tuto skutečnost pronajímateli písemně doložit při vrácení předmětu nájmu.
 • Nájemce odpovídá po celou dobu nájmu za ztrátu, zničení či poškození předmětu nájmu. Aby nedošlo k poškození, je nájemce povinen provádět běžnou denní údržbu předmětu nájmu. Ta obnáší např. zejména vyčištění, poslechovou a vizuální kontrolu, kontrolu a vyčištění filtrů, kontrolu těsnosti palivové soustavy, kontrolu stavu olejových náplní, napnutí klínových řemenů, dotažení volných šroubových spojů atd. V případě poškození předmětu nájmu vlastním zaviněním se nájemce zavazuje  uhradit náklady na opravu.
 • V případě zjištění závady nebo nadměrného opotřebení, které neodpovídá běžnému opotřebení, uvědomí nájemce neprodleně pronajímatele a předmět nájmu okamžitě odstaví, případně vrátí pronajímateli k odbornému posouzení. Neohlášením závady v počátečním stádiu s důsledkem následných vyšších škod, opravňuje pronajímatele k vyúčtování všech nákladů spojených s takovou opravou na vrub nájemce. Závady, způsobené neodborným zacházením, nebo nedodržením technických podmínek, např. přetěžováním, nepromazáním kluzných ploch, nesprávným přemísťováním, špatným palivem, nedodržováním pravidelných kontrol atd., budou vždy odstraněny na náklad nájemce, včetně nájemného, účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.
 • Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu před ztrátou či odcizením. V případě ztráty je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajímateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě v článku 3. v kolonce „Cena za ztrátu“, v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit. Nájemce potvrzuje, že místo jeho pracoviště je pojištěno proti ztrátě a živelným pohromám.
 • Nájemce je povinen kdykoli bez zbytečného odkladu na žádost pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy.
 • Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce (např. neplacení faktur, nedodržování pravidelných kontrol atp.) jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.
 • Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu vyúčtování. Běžná částka za vyčištění, účtovaná pronajímateli, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 200,- do 1.000,-Kč a je uvedena v ceníku u každého nářadí či stroje zvlášť. Nájemce je povinen nahlásit veškeré závady, které se na předmětu nájmu během doby nájmu vyskytly, nenahlášením závad přebírá veškerou odpovědnost za škody tím vzniklé.
 • Nájemce vrátí předmět nájmu ve stejné provozovně, ve které jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak. Pronajímatel je povinen vrácení předmětu nájmu v řádném termínu během provozní doby umožnit. Nájemce nese náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu. V případě, že nájemce předmět nájmu ve sjednaném termínu nevrátí, souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn převzít předmět nájmu na náklady nájemce v místě jeho uložení nebo užívání.
 • Překročením smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje, kromě sankcí v této smlouvě uvedených i nebezpečí podání trestního oznámení o spáchání trestného činu „neoprávněného užívání cizí věci“, podle § 249 trestního zákona. Pronajímatel je oprávněn účtovat za každý den překročení smluvené nájemní doby nájemcem smluvní pokutu ve výši 50,- Kč a nájemce se zavazuje pronajímateli tuto smluvní pokutu uhradit. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody a příslušné denní nájemné.
 • Smluvní vztahy výslovně smlouvou a tímto nájemním řádem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně.
 • Pronajímatel má právo na náhradu škody, jež mu nájemce způsobí při užívání či skladování předmětu nájmu porušením kteréhokoliv právního předpisu (např. v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí), kteréhokoliv ustanovení návodu k použití či této smlouvy. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli i škodu vzniklou opotřebením věci nad obvyklý rozsah opotřebení. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.
 • Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jiné škody, které by nájemci vznikly z titulu poruchy či technické závady na předmětu nájmu vůči třetí osobě.
 • Nájemce nenese odpovědnost za běžné závady spojené s užíváním předmětu nájmu. Jedná se například o poruchu stroje v rámci běžného opotřebení . V takovém případě oznámí nájemce pronajímateli závadu na stroji a ten je mu, dle možností pronajímatele vyměněn nebo je přijat zpět. V případě, že stroj je vrácen v průběhu prvního dne z důvodů běžné závady, vrací pronajímatel nájemci polovinu sazby denního nájmu.
 • Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nájemce uděluje pronajímateli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených ve smlouvách o nájmu a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených pronajímateli v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu. Pronajímatel bude uchovávat osobní údaje uvedené v nájemní smlouvě a zpracovávat je výhradně pro účely obchodních vztahů. Nájemce dále souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku vzniku obchodního vztahu až do doby 12-ti měsíců po jeho uplynutí za předpokladu zániku veškerých závazků finančních či hmotných vůči pronajímateli. Poskytnuté osobní údaje nebudou předány do ciziny.

 

 

Retiro Development s.r.o.

V Horním Podluží dne 1. března 2016